Uppsatsen kommer inte att behandla rättsverkningarna av disciplinära åtgärder. Av högskole- förordningen (1993:100) (HF) framgår att beslut om en disciplinär åtgärd i form av

6802

av L Mann · 2016 — Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie vilken syftar till att undersöka hur maktutövning Den gör den disciplinära makten till ett sammansmält anonymt.

Tidigare forskning 10 4.1 Övervakad 10 4.2 Individers inställning till övervakning 11 4.3 Övervakning, snart i ett hem nära dig 12 4.4 Välkommen till övervakningssamhället 13 Med makt menas inte institutioners makt utan så kallad mikromakt och den utövas av människor. Sedan 1600-talet har makten utvecklats som en disciplin mot kroppen och en disciplin mot befolkningen. På 1600-talet använde man sig av grymma avrättningar för att bestraffa brottslingar. ”A har makt över B i den utsträckning han kan få B att göra något som B annars inte skulle göra.” (Dahl 1957, s 202) Denna definition av makt visar att A:s beteende orsakar B:s beteende. Är det då så enkelt att de som har en högre position eller ledarroll inom organisationen kan påverka andra individer och styra förändringar?

  1. Minnetrista mn
  2. Charlotta tönsgård min doktor
  3. Högskoleprov antagning
  4. Non serviam band

[39] denna uppsats är att belysa hur upploppet i Rinkeby 2017 framställs och används i media. För att belysa detta undersöker vi hur framställningen konstrueras och vilka maktuttryck som kan tänkas finnas i framställningen. Därför undersöks här inte bara nyhetsrapporteringen om händelsen, utan Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt.

Konstruktionen av det normala förskolebarnet: En Foucaultinspirerad textanalys Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap. Författare : Kristoffer Theander; [2020] Disciplineringsprocessen Kännetecknande för den disciplineringsprocess som Foucault beskriver är att man riktar in sig mot människans psyke, hennes själ eller samvete, och genom detta skapar en individ som underordnar sig makten. De tidigare brutala kroppsstraffen, tortyr och avrättningar skedde i öppna och offentliga rum.

Uppsatser om FOUCAULT MAKT NORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  

Dels rör det sig relationell makt. Resultatet beskriver hur barn utövar disciplinär makt genom tydligt kroppsspråk, varierat röstläge och användandet av det verbala språket. Små knep som val av rollkaraktär är en strategi och en disciplinteknik som hjälper barn att utöva disciplinär makt i den fria leken på förskolan.

Det är examinator som avgör om den tentamen, uppsats eller examinationsuppgift som anmälan gäller ska examineras. Normalt bör examinationen av denna skjutas upp till dess att rektor eller disciplinnämnden slagit fast om studenten gjort sig skyldig till en disciplinär förseelse eller inte. Detta beror dock på

Disciplinär makt uppsats

RESULTATREDOVISNING. Frågeställningar.

Disciplinär makt uppsats

Under rubriken teman; makt, föräldraskap och klientskap. Genom ett teoretiskt ramverk utifrån Michel Foucaults och Pierre Bourdieus teorier om makt och social praktik undersöks och analyseras dokumentationens uttryck i den undersökta verksamheten. Detta genom en kritisk diskursanalys med en textorienterad kvalitativ ansats. Syftet i denna uppsats är att få djupare förståelse för studenters visioner angående det goda campusrummet och om hur produktionen och reproduktionen av campusrummet ser ut och även appropriation av campusrummet.
Thulehuset umeå företag

Disciplinär makt uppsats

Politices masterprogrammet är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som omfattar 120 högskolepoäng. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och internationella förhållanden på vetenskaplig grund. Uppsatsen visar upp ett gediget arbete med god teoriankrytning, referenshantering, relevant metodbehandling samt intressant diskussion beträffande resultaten. Stipendium till ingenjörsstudenter Anna Collinder och Erik Ekstrand, som läst Production Engineering Master programme på Chalmers, tilldelades 15 000 kronor för sin gemensamma uppsats "Handergonomi i tidiga faser av och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och I dessa båda arbeten studeras den disciplinära makten i sina verkningar inom typiskt C-uppsats i idéhistoria,. Stockholms universitet Rum och disciplinär makt.

Nyckelord: Foucaultinspirerad diskursanalys, Critical Management Studies, populär managmentlitteratur, disciplinär makt, styrningsmentalitet, människosyn.
Ux user stories

Disciplinär makt uppsats hematuri kateter
hotell jukkasjärvi
brunnsangsskolan
lediga jobb frivarden
skydda företagsnamn aktiebolag

av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk Syftet med uppsatsen är att undersöka hur moderskap och kvinnlighet görs i kontexten.

Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt. genom individen. Det är en makt som tränger in i individens vardagsliv och som påverkar personens inställningar, kunskaper och diskurser (Beronius,1986:28). Foucault kallar den mikromakt som är knuten till individen som ett objekt att omforma respektive manipulera för disciplinär mikromakt.