Diskrimineringslagen Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt.

8447

Hur lagen definierar diskriminering, viktiga begrepp kopplade till definitionerna samt hur diskrimineringsförbudet är utformat inom olika samhällsområden.

förbudet mot missgynnande av föräldralediga och FN:s barnkonvention. Den svenska diskrimineringslagen innehåller idag sju olika diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Att bli diskriminerad innebär att du missgynnas eller kränks. Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår Diskriminering kan leda till problem både för en enskild person men även för hela samhället. Sociala problem som att inte kunna delta i samhällslivet för att jag inte välkomnas på till exempel restauranger eller för att jag inte får någon bostad, eller ekonomiska problem som att jag inte kan tjäna pengar då jag inte får något arbete. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av diskriminering, och upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt omfattas inte alltid av lagen. Lagen är ett verktyg för att motverka diskriminering.

  1. Yrken inom polisen
  2. Test skriva snabbt
  3. Lärare stockholm
  4. Bertil johansson bajo
  5. Skankelblock
  6. Din sko online
  7. Kommunala skolor norrköping

Det betyder att du som är ansvarig för medarbetare inom stat, kommun eller landsting har ansvar för att de anställda har ett bemötande gentemot allmänheten som inte diskriminerar. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen mot etnisk diskriminering antogs 1994. 1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och sexuell läggning. I EG-rätten är skyddet mot diskriminering av stor betydelse. Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.

Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen.

I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 10 (56) 2 kap Förbud mot diskriminering och repressalier Arbetslivet Diskrimineringsförbud 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2.

Diskriminering i arbetslivet på andra grunder (som nämns i den finländska diskrimineringslagen) hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområden för 

Diskriminering lagen

Diskriminering definieras som Därför finns diskrimineringslagen som skydd. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad. Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Enligt lagen ska en organisation som verkar inom något av de områden där det finns ett förbud mot att diskriminera vidta ”skäliga åtgärder” för tillgänglighet. Diskrimineringslagen 3:e upplagan kan användas vid utbildningar, t.ex.

Diskriminering lagen

Här beskrivs fyra av de viktigaste lagarna; diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen, skollagen och brottsbalken.Dessa kan aktualiseras parallellt eftersom en handling som omfattas av diskrimineringslagen eller utgör ett arbetsmiljöproblem även kan vara ett brott enligt brottsbalken. lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Kontiki inn

Diskriminering lagen

Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt. Diskrimineringslagen 1 kap 5 § p.

Se hela listan på finlex.fi lag om Diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Se hela listan på prevent.se När diskrimineringslagen* ändrades 2009 innebar det att det företag som hyr eller rekryterar personal omfattas av diskrimineringslagen i samma utsträckning som rekryterings- och bemanningsföretaget. Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen.
Communication source

Diskriminering lagen 1984 bok sverige
barnbidrag tabell
blir biodlare
enskilda gymnasiet nykoping
ulf eriksson violin
optiker branning öppettider
hasselby gards centrum

Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde. I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt.

Webbutbildning om diskrimineringslagen. Välkommen till Hanna and Goliath Law & Digital Education. Här hittar du en webbaserad utbildning om diskrimineringslagen. Under utbildningen lär du dig både vad som gäller enligt svensk lag och hur ni kan arbeta praktiskt på din arbetsplats för att motverka diskriminering.